Olet täällä:    > Kainuun kesäyliopisto  > Mitä avoin yliopisto-opiskelu on?

Mitä avoin yliopisto-opiskelu on?

Avoin yliopisto on aikuisille suunnattua yliopistotasoista opetusta ja se antaa aikuisille mahdollisuuden yliopistotasoisiin opintoihin. Avoimen yliopisto-opintoihin ei ole pääsykoetta, vaan opiskelijat arvioivat itse edellytyksensä opintoihin.

Opetus vastaa laadultaan ja vaatimuksiltaan varsinaista yliopisto-opetusta ja avoin yliopisto onkin osa yliopistoa. Suorituksista annetuilla merkinnöillä ja todistuksilla on sama arvo kuin ko. yliopiston antamilla vastaavilla todistuksilla. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi pääsääntöisesti liittää tutkintoon.

Avoin yliopisto-opetus järjestetään useimmiten iltaisin ja viikonloppuisin. Opiskella voi siis työn ohessa ja tietyin edellytyksin myös työttömänä. Työvoimatoimistossa kannattaa selvittää opiskelun vaikutus työttömyysturvaan.

Jokaisella yliopistolla on oma avoimen yliopisto-opetuksen yksikkönsä. Suomen avoimien yliopistojen oppiainetarjonnan ja yhteystiedot eri puolilla Suomea toimiviin avoimiin yliopistoihin löydät osoitteesta opintopolku.fi >>

Kuka voi opiskella?

Avoimessa yliopistossa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia, vaan tärkeintä on opiskelijan kiinnostus ja motivaatio opiskeluun. Kuka tahansa voi siis tulla opiskelemaan avoimeen yliopistoon. Joissakin arvosanoissa tarvitaan kuitenkin esim. tietty englannin kielen taito.

Mikäli kaikki halukkaat eivät mahdu mukaan opintoihin, valitaan osallistujat ilmoittautumisjärjes-tyksessä tai karsinta suoritetaan arpomalla.

Mitä varten opiskellaan avoimessa yliopistossa?

Avoimessa yliopistossa voi kokeilla, miltä yliopisto-opiskelu tuntuu. Yliopisto-opinnoilla voi täydentää aikaisempia opintoja tai jopa tähdätä tutkinnon suorittamiseen yliopistossa.

Opinnot voivat auttaa kehittymään työssä ja ylläpitämään ammattitaitoa. Suoritetuista opinnoista voi olla hyötyä myös työtä hakeville. Opiskella voi myös omaksi ilokseen, harrastuksena.

Mitä avoimessa yliopistossa voi opiskella?

Avoimessa yliopistossa voi opiskella yksittäisistä opintojaksoista laajempiin opintokokonaisuuksiin saakka. Kainuun kesäyliopistossa voi suorittaa mm. kasvatustieteellisiä, humanistisia, liikunta- ja terveystieteellisiä sekä oikeus- ja yhteiskuntatieteellisiä opintoja. Opetustarjonnassamme on opintoja mm. Itä-Suomen, Jyväskylän ja Lapin yliopistoista. Opetustarjonta vaihtelee lukuvuosittain. Lisätietoja ajankohtaisesta opintotarjonnastamme saat kotisivuiltamme tai avoimen yliopisto-opetuksen koulutussuunnittelijaltamme.

Opinnot aloitetaan yleensä aina perusopinnoista. Perusopinnoissa käsitellään oppiaineen perustietoja ja -taitoja. Perusopintojen jälkeen on mahdollista siirtyä aineopintojen pariin. Aineopinnoissa päästään syvemmälle oppiaineen keskeisimpiin aiheisiin ja aineopinnot sisältävät yleensä myös seminaarityön. Opintokokonaisuuksista voi myös suorittaa yksittäisiä opintojaksoja, mikäli ei halua suorittaa arvosanaa kokonaan. Opintojaksot rekisteröityvät suorituksen jälkeen yliopistoon ja mikäli sitten haluaa suorittaa opintokokonaisuuden, ko. jaksot ovat jo valmiina.

Varsinaista tutkintoa avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa, mutta avoimessa yliopistossa suoritetut kokonaisuudet voi yleensä sisällyttää osaksi korkeakoulututkintoa.

Jos opintojesi tavoitteena on korkeakoulututkinto, voit osallistua joko yliopiston pääsykokeisiin tai pyrkiä avoimen väylän kautta yliopisto-opiskelijaksi. Väylän kautta hakevalla tulee olla suoritettuna hakemansa aineen perus- ja aineopinnot ja lisäksi jonkin muun oppiaineen perusopinnot. Avoimen väylän kautta pyrkiminen yliopistoon vaihtelee yliopistoittain ja tiedekunnittain.

Miten opiskellaan avoimessa yliopistossa?

Avoimen yliopiston opinnot voidaan jakaa kahteen ryhmään niiden toteutustavan perusteella: perinteinen yliopisto-opetus ja monimuoto-opetus. Nykyisin on tarjolla myös verkko-opintoja, jossa opetus voi tapahtua kokonaan Internetin avulla. Joillakin jaksoilla kaikki materiaali on verkossa ja ohjaus, tehtävien lähettäminen, jopa tenttiminen voi tapahtua verkon välityksellä.

Opintojen hinta

Opiskelu avoimessa yliopistossa on maksullista. Hinta sisältää opetuksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset ja ko. yliopiston perimän rekisteröinti- tai opintokohtaisen maksun. Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien hinnat vaihtelevat oppiaineen ja toteutustavan mukaan. Opintokokonaisuuden toteutuspäätöksen tekemiseen ja opintojen hinnoitteluun vaikuttaa olennaisesti aloittavien opiskelijoiden määrä. Kurssimaksu on voimassa opinto-oikeuden voimassaolon ajan. Kainuun kesäyliopisto ei tavoittele toiminnallaan voittoa.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuneissa perumisissa peritään 50 % opintomaksusta. Opintojen alettua opiskelija on velvollinen maksamaan ilmoitetun opintojen hinnan. Perittyjä maksuja ei palauteta. Erittäin painavan syyn takia voi Kainuun kesäyliopiston hallitus myöntää vapautuksen laskuttamattomista maksuista.

Yliopistollisia käsitteitä

Opintopiste

Opintojaksojen laajuus ilmoitetaan opintopisteillä (op). Yhdellä opintopisteellä tarkoitetaan noin 27 tunnin työskentelyä, johon voi sisältyä esim. luentoja, harjoituksia ja tenttiin lukemista.

Opintojakso

Opintojakso on n. 2 – 6 opintopistettä vaativa kurssi. Esim. erityispedagogiikan peruskurssi on laajuudeltaan 5 op. Ko. opintojakso sisältää luentoja, harjoituksia ja kirjallisuuden tenttimistä.

Opintokokonaisuus

Opintokokonaisuus esim. psykologian perusopintokokonaisuus sisältää 5 opintojaksoa. Opintokokonaisuuksia ovat perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op).

Tiedekunta

Yliopiston tutkimusta ja opetusta antava hallinnollinen yksikkö, joka vahvistaa mm. tutkintovaatimukset ja hyväksyy opettajat. Esim. kasvatustieteellinen ja oikeustieteellinen tiedekunta.

Ainelaitokset

Ainelaitokset järjestävät oman alansa opetusta yliopistossa ja vastaavat avoimen yliopiston opetuksen sisällöstä.