25.1.2018Psykofyysisen psykoterapian perusteet, 30 op


Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Apuna käytetään myös mindfulnessin ja mentalisaation työtapoja. Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä. Kehokeskeistä terapiaa voidaan tehdä sekä lyhytterapian että pitkän psykoterapian muodossa. Perusopinnot antavat opiskelijoille valmiudet lyhytterapian tekemiseen ja tutustuttaa hieman myös pitkän terapian mahdollisuuksiin.

Eri suuntausten (kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, gestalt, perheterapia jne.) ammattilaiset voivat helposti yhdistää kehokeskeisen terapian työtapoja omaan viitekehykseensä.

Koulutuksen tavoitteena on oppia;

• auttamaan asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan

• auttamaan asiakkaita sanoittamaan kehollisia kokemuksiaan

• motivoimaan asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa

• auttamaan asiakkaita säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan

• auttamaan asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja selviytymiskeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeiden oireiden kuten itsetuhoisuuden, syömishäiriöiden, riippuvuuksien ja traumaperäisten oireiden kuten takaumien ja dissosiaatiotilojen kanssa

• auttamaan asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat toimivamman vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa

• yhdistämään mindfulness-tekniikoita keholliseen työskentelyyn

• huomioimaan verbaalisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen keholliset aspektit

• kuljettamaan kehollista fokusta läpi terapiaprosessin


Kouluttajina

Mikko Lounela, FM, psykoterapeutti, hahmoterapeutti

Aune Karhumäki, psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti


Lisätiedot ja ilmoittautumiset